Алианц България
> Начало> English
За банката Продукти за Граждани Продукти за Фирми Офиси Банкомати Кариери Контакти
Начало
Интернет банкиране
Информация съгласно ЗПФИ
Информация за платежни сметки
Валутни курсове
Ценни книжа
Allianz.bg
English  
Търсене в офиси
  
Практически указания за прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица, които се предоставят от Алианц Банк България на клиента, желаещ да прехвърли плащанията си по сметка при нея

Процесът на прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица е възможен на основание Споразумение между банките за прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица, към което Алианц Банк България се е присъединила. Вие може да прехвърлите периодичните си директни дебити (като плащания за комунални услуги, на наем, за застраховки и др.), нареждания за периодични кредитни преводи (като данъци, издръжка, такси и др.) и периодични входящи кредитни преводи (като напр. трудови възнаграждения, плащания от социалното осигуряване, от наеми и други), извършвани от/към Ваша разплащателна сметка в друга банка към Ваша съществуваща разплащателна сметка в нашата банка или ако нямате сметка при нас, да си откриете такава за целта..
Може да използвате Алианц Банк България, като Основно място за контакт в процеса на прехвърлянето. Това означава, че Алианц Банк България ще действа като Ваш посредник при уреждане на отношенията Ви с Вашата Стара банка - тази, в която имате сметка, от която желаете да прехвърлите посочените по-горе плащания.
В случай, че не ни изберете като Основно място за контакт, ще е необходимо лично да уредите отношенията си със Старата банка. Вашите действия и при двата варианта – да изберете нашата банка като Основно място за контакт, или да не направите този избор, са описани по-долу.
Следва да имате предвид, че не е възможно да бъде направено прехвърляне, ако разплащателната Ви сметка при Старата банка се използва за обслужване на кредит, ако имате по нея договорен овърдрафт, или ако е свързана с използване на кредитни карти или инвестиционни услуги, както и ако по нея имате учредени залози или наложени запори, или има блокирани суми.

Редът за извършване на прехвърляне на сметка е следния:

Стъпка едно – откриване на разплащателна сметка и подаване на Искане за прехвърляне

Ако желаете плащанията Ви, като периодични директни дебити, нарежданията за периодични кредитни преводи и периодични входящи кредитни преводи да бъдат обслужвани от сметка при нас, поискайте информация кои от извършваните от Вас плащания могат да бъдат обслужвани от Алианц Банк България.
Предвид предоставената информация, след като сте взели решение, че желаете да прехвърлите плащанията си от сметка при Старата банка, трябва да си откриете нова разплащателна сметка в Алианц Банк България. В случай, че вече имате разплащателна сметка при нас, може да ползвате нея за целта.
При откриването на нова банкова сметка ще Ви предоставим договор за сметка, в който ще са включени всички условия и начина, по който да оперирате с нея. Прочетете този документ внимателно, преди да го подпишете. Заедно с договора за банкова сметка ще получите и списък на действащите в момента такси и комисиони за всички банкови услуги, които можете да ползвате по разплащателната сметка.
Необходимо е да попълните в три екземпляра Искане за прехвърляне, по предоставен от нас образец, със съдействието на служител на банката.
След откриването на сметка ще Ви предоставим IBAN (номер) на сметката и BIC на банката, както и цялата необходима информация за сметката Ви, необходима за извършване на платежни операции. Тези данни може да получите и по всяко време в периода на действие на договора за разплащателна сметка.
Наш служител ще Ви съдейства за избора на предпочитаната дата на прехвърляне, която подлежи на допълнително уточняване и точно определяне между нас и Старата банка. За целта ще бъдете потърсени от нас или от Старата банка, в случай, че не ни изберете за Основно място за контакт.
Уточнете със служителя дали желаете Алианц Банк България да бъде Ваше Основно място за контакт. Ако изберете нашата банка като Основно място за контакт, е необходимо да заверите нотариално подписа си върху един екземпляр от попълненото вече Искане за прехвърляне, като той ще бъде изпратен до Вашата Стара банка.
В случай, че не ни определите като Основно място за контакт, е необходимо Вие лично да подадете един екземпляр от попълнено при нас Искане за прехвърляне до Старата банка, като в този случай нотариална заверка не е необходима.

Стъпка 2 - Прехвърляне на плащанията към сметката в Новата банка

След получаване на Искането за прехвърляне, Старата банка е длъжна в 7-дневен срок да предостави Списък с плащанията, заявени за прехвърляне към сметката в Алианц Банк България, който трябва да включва периодичните директни дебити и/или нарежданията за периодични кредитни преводи, които се извършват от Вашата старата сметка. Този Списък се попълва във формата на унифициран за всички банки образец. Ако сте ни избрали за Основно място за контакт, Списъкът ще ни бъде изпратен директно от Старата банка. В противен случай, е необходимо да го получите лично от Старата банка и да ни го представите. За Ваша сигурност, е необходимо да потвърдите писмено желанието си описаните в Списъка плащания да бъдат извършвани от сметката в Алианц Банк България, или да ни информирате, ако желаете промени. При необходимост, следва да попълните, с наше съдействие, нови платежни документи за платежните услуги от Списъка.
Необходимо е да уведомите лицата, от които получавате периодични плащания (трудови възнаграждения, пенсии, наеми и др.) за IBAN (номер) на сметката на новата Ви сметка, открита при нас и BIC на банката ни, с цел обезпечаване точното изпълнение на плащанията, за което според възможностите ни ще Ви окажем съдействие
Прехвърлянето ще се извърши на датата за прехвърляне, определена след допълнително уточняване като подходяща между нас и Старата Ви банка и съобразно посочената от Вас предпочитана дата. От датата на прехвърляне, която е не по-късно от 7 дни от получаване на пълната информация за плащанията, които ще бъдат прехвърлени, Старата банка преустановява, а Алианц Банк България, като Нова банка, започва да изпълнява плащанията от сметката, водена при нас. До тази дата плащанията Ви ще се извършват от старата сметка, за което е необходимо да имате достатъчно средства по нея за изпълнението им.

Стъпка 3 - Закриване на сметката при Старата банка

Още в Искането за прехвърляне Вие писмено посочвате дали желаете договорът за старата Ви сметка да бъде прекратен и тя да бъде закрита. Това може да стане, след като всички други действия, посочени по-горе, са вече извършени, както и ако всички неплатени такси и други дължими от Вас към Старата банка плащания, са вече платени.
Договорът за старата Ви сметка няма да бъде прекратен и сметката Ви няма да бъде закрита, ако тя е с отрицателно салдо, ако имате невърнати платежни карти, или има други неуредени отношения между Вас и Старата банка, които са свързани със сметката. В тези случаи, независимо от избора ни за Основно място за контакт, Старата банка може да потърси контакт директно с Вас за приключване на неуредените отношения.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на Алианц Банк България
 

©АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2014.
> Продукти за Граждани> Продукти за Фирми> Мрежа за продажби> Кариера> Контакти
> Сигнали за съмнителни действия
Новини
10.4.2014 г.
50% отстъпка от годишната такса за безконтактни карти от Алианц Банк
> още...
7.4.2014 г.
Плати с карти Visa и се наслади на FIFA
> още...
31.3.2014 г.
Уведомление до клиентите на Алианц Банк България за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони
> още...
13.3.2014 г.
Електронни извлечения – нова услуга от Алианц Банк България
> още...
5.3.2014 г.
5.55% годишна лихва за кредит Автомобил от Алианц Банк България
> още...
>Архив новини
Вижте също