Алианц България
> Начало> English
За банката Продукти за Граждани Продукти за Фирми Офиси Банкомати Кариери Контакти
Начало
Интернет банкиране
Информация съгласно ЗПФИ
Информация за платежни сметки
Валутни курсове
Ценни книжа
Allianz.bg
English  
Търсене в офиси
  
Кредитиране по инициатива JEREMIE

            

Предоставеното финансиране е по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, инициативата „JEREMIE” и се осъществява посредством Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013г.”, финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Алианц Банк България АД и Европейски Инвестиционен Фонд имат сключено споразумение по инициатива JEREMIE за кредитиране в размер на 30 млн. евро.

Кредитополучатели
По инициатива JEREMIE може да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средните предприятия* които имат:
 • персонал по-малък от 250 души и
 • годишен оборот до 97,5 млн. лв. и/или
 • обща стойност на активите до 84 млн. лв.
 • не са получили и/или не са в процес на получаване на помощ по оперативни програми, финансирани от Европейския съюз и/или донорски програми, за същата инвестиция/проект
Предимства от финансиране по инициатива JEREMIE
 • По – ниски такси;
 • По – ниски лихви;
 • Облекчени изисквания към обезпеченията;
Условия за кредитиране по инициатива JEREMIE

Видове кредити:
 • Инвестиционни кредити със срок от 1 година до 10 години, с включен гратисен период;
 • Кредити за оборотни средства с погасителни вноски и със срок от 1 година до 10 години, с включен гратисен период;
 • Револвиращи кредити за оборотни средства със срок от 1 година до 3 години, но с падеж не по-късен от 31.12.2015 г.
Размер на финансиране:
До 2 000 000 евро (при спазване на изискванията за държавна помощ)

Валута:
BGN и EUR

Ценови условия:
 • Преференциални лихвени нива, с 50% по-ниски от стандартните;
 • 25% по-ниска такса управление от стандартната
Обезпечение:
 • Материални активи /сгради, земи, машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на склад и др./;
 • Нематериални активи /вземания, търговски марки и др./.
За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на Алианц Банк България

* От инициативата JEREMIE няма да могат да се възползват предприятия, развиващи дейност в секторите “Земеделие”, както и допълнително посочените в Приложение I към списъка по член 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, “Рибарство и аквакултури”, “Минно дело и въгледобив”, “Управление, продажба и инвестиции в недвижими имоти”, както и предприятия, осъществяващи дейност забранена със закон или друг нормативен акт, съгласно законодателството на Република България, дейности, свързани с производство и търговия с алкохол и тютюневи изделия, казина, производство и търговия с оръжия и боеприпаси, ИТ дейности с незаконен характер (онлайн казина и хазарт, незаконно разпространение на видео и аудио продукти или други данни и др.), както и дейности, свързани с генно модифицирани организми и човешко клониране. Кредитоискателите декларират пред Банката допустимостта си по инициатива JEREMIE –изтегли декларация за допустимост

Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” съфинансирана от Европейския Съюз посредством Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Алианц Банк България АД и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския Съюз.
 

©АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 2014.
> Продукти за Граждани> Продукти за Фирми> Мрежа за продажби> Кариера> Контакти
> Сигнали за съмнителни действия
Вижте също